مراحل تحوّل در خُمس

س۱۵٧– لطفاً به طور خلاصه تحولات و تغییرات را که علمای تاجر مذهب شیعه در خمس بوجود آورده اند را بیان کنید؟

ج *- تغییر اوّل: بعد از قطع سلسله امامت دروغین و غبیت مهدی موهوم گفتند: خمس فقط حق امام غایب است؟! آنگاه بیش از بیست دزد به پا خاستند و ادعا کردند که امام موهوم مخفی آن‌ها را جانشین خود کرده تا خُمس را از مردم بگیرند، و به زیر زمین محل اختفای او برسانند!!.

*-مرحله دوّم: نائبان امام به خاطر دزدی و چپاول خود با همدیگر حسادت ورزیدند و گفتند: پرداخت خُمس واجب است اما نه به نائب های امام، بلکه خمس باید جدا شود و در زیر زمین دفن گردد! تا وقتی که امام مخفی از مخفیگاه بیرون می آید و آن را برمی‌دارد.

*- سپس برای بار سوّم مسئله تغییر کرد و گفتند: پرداخت خمس واجب است، امّا نباید در زمین دفن شود، بلکه باید آن را نزد مرد امانتداری گذاشت، و امانتداری کامل جز در میان فقهای شیعه یافت نمی شود، و فقیه شیعه خمس را به مهدی غایب خواهند رساند [۸۰۸].

*- باز برای بار چهارم آن را تغییر دادند و گفتند: پرداخت خمس به فقهای مذهب شیعه واجب است، نه برای این که آن را نگهداری کنند، بلکه باید آن را به فقرای اهل بیت که مستحق هستند بدهند! [۸۰٩].

*- سپس در مرحله پنجم خُمس را به فقها تحویل می دادند تا در هر جا که مناسب می دانند خرج کنند، مثلا برای نشر کتاب‌های شیعه، و ابتدا بیشترین سهم را خود برمی‌داشتند! [۸۱۰]. خصوصاً که همه فقهای شیعه ادعا می کنند از اهل بیت هستند!!.

و هنگامی که برخی از پیروان‌شان از سپردن و واریز کردن این مبالغ به حساب فقها سرباز زدند، روایتی دیگر ساختند مبنی بر اینکه: «هرکس یک درهم یا کمتر از یک درهم خمس را پرداخت نکند؛ اسم او در لیست کسانی درج می شود که به اهل بیت ظلم کرده اند، و حقوقشان را غصب نمودند، و هر کسی عدم پرداخت خمس را حلال بداند کافر است» [۸۱۱].

رقابت شدید بین علمای شیعه بر سر چگونگی بدست آوردن مبالغ بیشتر از خُمس پدید آمد، و آشکارا اعلام کردند که هرکس خمس را پرداخت کند تخفیف زیادی برایش قائل خواهیم شد!!.

و این رقابت‌های شرافتمندانه تجاری بین علمایشان تا جایی افزایش یافت که این فقیه و عالم پنجاه درصد تخفیف می داد و آن یکی بیشتر و ... و همین طور [۸۱۲].

آخرین وضعیت خُمس در سال‌های اخیر (و در زمان) این است که فتوا داده اند که هرکس می-خواهد عازم سفر حج یا عمره باشد؛ باید همه دارایی خود را قیمت گذاری کند سپس خمس آن را به فقهای شیعه بدهد، در غیر این صورت حج او باطل است!! [۸۱۳].

[۸۰۸] المهذب سبزواری ۸ / ۱۸۰ . [۸۰٩] الوسیله ابن حمزه، ص ۶۸۲ . [۸۱۰] العروة الوثقی محسن حکیم ٩ / ۵۸۴ . [۸۱۱] العروة الوثقی ۲ / ۲۶۶ . [۸۱۲] کشف الاسرار موسوی، ص ٧۴ . [۸۱۳] مناسک الحج اثر استاد عمای شیعه در این عصر وکسی که او را به امام اکبر لقب می‌دهند یعنی موسوئی خوئی ص۲۲.