صیغه با دختر بچه شیرخوار و...

س ۱۵۵– آیا نزد علمای شیعه صیغه با دختر شیر خوار و زن زناکار و با زن و دخترش جایز است؟

ج – بله، امام خمینی می گوید: «سایر لذت جویی هایی همچون لمس کردن با شهوت و به آغوش گرفتن، و چسپاندن ران، حتی با کودک شیر خوار اشکالی ندارد» [٧٩٧].

و شیخ طوسی گفته: «در مورد اجازه داشتن متعه با زن فاحشه روایت نقل شده، مگر اینکه روسپی گری او مانع باشد» [٧٩۸].

و در مورد ازدواج موقت با زن زناکار و روسپی می گوید: «صیغه کردن زن روسپی با کراهت جایز است ... و اگر زن روسپی را صیغه کرد باید او را از زنا و فاحشه بازدارد» [٧٩٩].

و بارها زنی را همراه با مادرش، یا دو خواهر، یا با عمه و خاله در صیغه جمع جمع کرده اند بدون اینکه از آن خبر داشته باشند، حتّی آخوندهای بزرگشان چنین کاری کرده‌اند بطوری که با زنی صیغه کرده و از او دختری به دنیا آمده، و بعد از چند سالی دختر بزرگ شده (بدون اینکه دختر و پدر همدیگر را بشناسند) آقا با دختر هم نکاح عقد موقّت بسته [۸۰۰].

[٧٩٧]تحریر الوسیلة ج۲/۲٩۲ المسألة : ۱۸. [٧٩۸] تهذیب الأحکام ج٧/۱٧۰۵-۱٧۰۶ (کتاب النکاح ح۱۴ باب تفصیل أحکام النکاح). [٧٩٩] تحریر الوسیله خمینی ۲ / ۲۴۱ و ۲٩۲ . [۸۰۰] عالم شیعی موسوی در کشف الاسرار و تبرئه ائمه الاطهار این را گفته است، ص ۴۶ .