صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری چرا شیعه گاهی بر جنازه سنّی نماز میّت می خوانند؟

چرا شیعه گاهی بر جنازه سنّی نماز میّت می خوانند؟

جای دارد کسی سؤال کند: پس چرا مشاهده می کنیم برخی از شیعیان اثنی عشری در مسجد الحرام و مسجد نبوی بر جنازه اهل سنّت نماز میّت می خوانند؟

جواب این است: تا علیه آن‌ها دعا کنند! [٧۸۶].

مرجع شیعه ابن بابویه قُمی گفت: «اگر مردم از مخالفان ما بود؛ بعد را تکبیر چهارم بگو: خدایا این بنده ات را خوار و رسوا کن، و او را به آتش انداز، و عذاب شدید و مجازات سخت خود را به او بچشان، خدایا عذاب را برایش تخفیف نده، و او را وارد آتش کن، و درونش را مملو از آتش گردان، و قبرش را تنگ کن، چون او علیه اولیای تو تجاوز کرده، و ولایت دشمنانت را داشت، خدایا عذابش را تخفیف نده و عذاب را روی او بریز. وقتی جنازه برداشته شد بگو: خدایا او را رفعت وبلندی نده، و از گناهش پاک نکن» [٧۸٧].

و شیخ مفید گفته: «برای هیچ کس از اهل ایمان (شیعه) جایز نیست که مخالفین حق در ولایت را غسل دهد، و بر او نماز بخواند مگر از جهت تقیه ضرورتی در کار باشد، در آن صورت با روش غسل اهل خلاف او را غسل دهد، و چیزی از پوستش را از او باقی نگذارد، و اگر بر او نماز خواند بر او لعنت بفرستد و برایش دعای خیر نکند» [٧۸۸].

امّا چرا بزرگان شیعه با اهل سنّت چنین رفتار می کنند؟

شیخ طوسی پاسخ داده: «چون مخالف اهل حق کافرند، پس واجب است با حکم کافر با او رفتار کرد» [٧۸٩].

[٧۸۶] فروع الکافی ج۳/۱۲۲ (كتاب الجنائز، باب الصلاة على الناصب). [٧۸٧] فقه الرضا لابن بابویه ص۱٧۸ (باب الصلاة على المیت). [٧۸۸]المقنعة ص۸۵ شیخ مفید، تهذیب الأحکام ج۱/۲۲۵ (کتاب الطهارة ح۱۴٩ باب تلقین المحتضرین...). [٧۸٩] تهذیب الأحکام ج۱/۲۲۵ (کتاب الطهارة ح۱۴٩ باب تلقین المحتضرین ... )، و مصباح التهجد ص۲۵۲ طوسی، الکافی ص۱۵٧ أبی صلاح حلبی ت۴۴٧, غنیة النزوع ص۱۰۴ ابن زهرة حلبی ت۵۸۵، الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلی ت۶٩۰ ص۱۲۱ (باب صلاة الجنازة )، کفایة الأحکام ص۲۲ سبزواری ت۱۰٩۰، غنائم الأیام ج۳/۴٧٩-۴۸۰ میرزای قمی ت۱۲۲۱،وسائل الشیعة ج۲/٧۶٩-٧٧۱ (باب كيفية الصلاة على المخالف وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يُظهر الإسلام)