دیدگاه شیعه نسبت به اهل سنّت

س ۱۵۳ - عقیده علمای شیعه درمورد اهل سنّت که آن‌ها را ناصبی وعامه می‌نامند چیست؟

ج۱- گفته اند: فقط در ظاهر احکام اسلام بر آن‌ها اجرا می شود، وعلمای شیعه اجماع کرده اند که آن‌ها اهل دوزخ هستند.

زین العابدین بن علی عاملی که نزد شیعه ملقّب به شهید ثانی است می گوید: «کسانی که می گویند مخالفان ما (اهل سنّت) مسلمان هستند؛ می خواهند اجرای بخش عمده احکام مسلمین در ظاهر بر آن‌ها درست باشد نه اینکه آن‌ها را در واقع مسلمان بدانند، بنابراین نقل کرده اند که به اجماع آن‌ها به جهنم می روند [٧٧۱].

و مجلس در مورد اهل سنّت گفته: «از بعضی روایات، بلکه از روایات متعدد چنین بر می آید که آن‌ها در دنیا هم در حکم کفار هستند، امّا از آنجا که خداوند می دانست حکّام ستمگر و پیروان‌شان بر شیعیان مسلّط می شوند، و به معاشرت و همزیستی با ایشان مبتلا شده و برایشان ممکن نیست از آن‌ها پرهیز کنند، و معاشرت و همزیستی و ازدواج با آن‌ها را ترک کنند، جهت آسان کاری حکم اسلام را در دنیا بر آن‌ها جاری کرده، ولی وقتی قائم÷ ظهور کند؛ مانند سایر کفّار در همه موارد حکم صادر می‌کند، و در آخرت هم به جهنّم می روند، و با کفّار برای همیشه در دوزخ می مانند، و با این نظریه بین روایات متضاد تلفیق می شود، چنان که مفید و شهید ثانی به آن اشاره کرده‌اند» [٧٧۲].

۲- می گویند: به اجماع رأی، اهل سنّت کافر و پلید هستند، جزائری گفته: «آن‌ها به اجماع علمای شیعه امامیه؛ کافر و نجس هستند، و از یهود و نصارا بدترند» [٧٧۳].

۳- نمازخواندن بر آن‌ها جایز نیست و حیوانی که آن‌ها ذبح کنند حلال نیست. خمینی می گوید: -«بنا به صحیح ترین قول نماز خواندن بر هر مسلمانی واجب است، حتی بر مخالفان حق، و بر کافر با همه اقسام آن جایز نیست، و نیز جایز نیست بر کسانی که به کفر آن‌ها حکم شده همچون نواصب (اهل سنّت)» [٧٧۴].

و نیز گفته: «ذبیحه همه فرقه‌های اسلامی حلال است، جز ناصبی؛ گرچه به اسلام تظاهر کند» [٧٧۵].

۴- می گویند: اهل سنّت اولاد زنا هستند.

شیخ و امام علمای شیعه کلینی از ابی جعفر روایت کرده که (به افترای آن‌ها) گفته: سوگند به خدا که همه مردم جز شیعیان ما زنازاده هستند [٧٧۶].

و عیاشی از از جعفر بن محمّد÷ روایت کرده که گفت: «هر نوزادی وقتی که به دنیا می آید حتماً شیطانی نزد او حاضر می شود، اگر فهمید که از شیعیان ماست، شیطان او را از آن ابلیس حفظ می کند، و اگر از شیعیان ما نبود؛ شیطان انگشتی را آنقدر در کون(عقب) پسر بچه نگه می دارد تا مأبون و زن صفت شود، و اگر دختر بچه بود انگشتش را در جلو او قرار می دهد تا فاحشه شود [٧٧٧].

۵- می گویند: آن‌ها بوزینه و خوک هستند [٧٧۸].

۶- می گویند کشتن و ترور کردن اهل سنّت واجب است: «به ابی عبدالله گفتم: در مورد کشتن ناصبی چه می‌گویی؟ گفت: خونش مباح است، ولی نگران خودت هستم، اگر توانستی بر او مسلّط شوی دیواری روی او منهدم کن، یا او را در آب غرق کن تا به قتل او علیه تو گواهی داده نشود، گفتند: در مورد خوردن مالش چه می‌گویی؟ گفت: اگر میتوانی مالش را بخور» [٧٧٩].

و در روایتی دیگر آمده است: «بر شما لازم است آن‌ها را ترور کنید» [٧۸۰].

٧- واجب بودن سرقت اموال اهل سنّت:

روایت کرده اند: «هرجا مال ناصبی را یافتی بردار امّا یک پنجم آن را بپرداز» [٧۸۱].

و روایت کرده اند: «مال ناصبی و همه متملکات او حلال است» [٧۸۲].

۸- مخالفت با آن‌ها واجب است:

صدوق شیعه از علی ابن اسباط روایت کرده که گفت: «به رضا گفتم: مسئله ای پیش می آید و من حکم آن را نمی دانم و در آن شهر که من هستم کسی از هواداران تو نیست که در باره اش از او فتوا بخواهم، چکار کنم؟ گفت: نزد فقیه(سنّی) آن شهر برو و سؤال کن، او به تو هر فتوایی داد بر خلاف آن عمل کن چون حق در مخالفت با آن است» [٧۸۳].

و از امام صادق روایت کرده‌اند که در مورد دو حدیث که با یکدیگر متضاد هستند گفت: «هر دو حدیث را بر روایات عامه عرضه کنید، حدیثی را که با روایات آن‌ها موافق بود ترک کنید، و آنچه را با روایات آن‌ها مخالف بود بگیرید» [٧۸۴].

٩- لعن و نفرین اهل سنّت را بزرگترین عبادت به حساب آورده اند:

شیخ محّد حسن نجفی گفت: «بلکه هجو و ناسزاگویی آن‌ها در ملأ عام از بهرترین عبادت‌ها است مگر این که تقیه کردن مانع باشد، و بهتر از همه غیبت کردن آن‌ها است به روشی که همه شیعیان در همه عصرها و سرزمین‌ها بدان روش عمل کرده اند، بطوری که همه کاغذها را از آن پر کرده‌اند، و اصلاً این غیبت نزد آن‌ها برترین طاعت و کامل ترین تقرّب است. پس جای تعجّب نیست که ادعا شود در این مورد اجماع حاصل شده، همانگونه که برخی گفته اند، و حتّی می توان این نکته را از ضروریات و بدیهّات دین برشمرد، چه رسد به اینکه قطعی و حتمی است» [٧۸۵].

بارها هم گفته شده که منکر ضروریات دین نزد آن‌ها کافر است.

[٧٧۱] بحارالانوارج ۸/۳۶۸. [٧٧۲] بحارالانوار ج ۸/۳۶۸، ۳٧۰ . [٧٧۳] الانوارالنعمانیه ج ۲/۲۰۶ -۲۰٧ . [٧٧۴] تحریر الوسیله ج ۱/٧٩ ج ۲/۱۴۶ . [٧٧۵] تحریر الوسیلة ج۲/۱٧۴ (القول في الذباحة والكلام في الذابح وآلة الذبح....). [٧٧۶] الروضه کافی کلینی ص ۱۳۵ . [٧٧٧] تفسیر العیاشی ج۲/۲۳۴ ح٧۳ (سورة الرعد )،تفسیر البرهان ج۲/۱۳٩ [٧٧۸] بحارالانوارج ۲٧/ ۲٩ -۳۰ . [٧٧٩] المحاسن النفسانیه حسین ال عصفور بحرانی ص ۱۶۶، و وسایل الشیعه ج ۱۸/۴۶۳،۳٧۶/۲۳۱ [٧۸۰] منابع پیشین و در روزنامه الشرق الاوسط شماره ۶۸۶۵ یکشنبه ۱۳/۵/۱۴۱۸ هـ این خبرآمده بود که : پسته‌هایی که از ایران وارد دولت امارات می‌گردد با ماده (افلانوکسین) که ماده‌ای سرطان زاست آلوده هستند. [٧۸۱] تهذیب الأحکام ج۴/۸۴٩ (کتاب الزکاة ح٧ باب الخمس والغنائم )،السرائر ص۴۸۴ لابن إدریس الحلی, وسائل الشیعة ج۱٧/۲٩۸-۲٩٩ (ح۱ باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه)، الأنوار النعمانیة ج۲/۳۰۸ (ظلمة حالكة في بيان أحوال الصوفية والنواصب). [٧۸۲] تهذیب الأحکام ج۶/۱۵۴۰ (کتاب المکاسب ح۲٧۵ باب المکاسب)، وسائل الشیعة ج۱٧/۲٩٩ ح۲ (باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه). [٧۸۳] تهذیب الاحکام ج ۶/۲٩۴، و وسائل الشیعه ج ۲٧/۱۱۵، و علل الشرائع ج ۲/۵۳۱، و رسالة التعادل والترجیع ص ۸۲. [٧۸۴] علل الشرائع قمی ص ۵۳۱، و وسائل الشیعه ج ۲٧/۱۱۸ . [٧۸۵] جواهر الکلام ج۲۲/۶۲ لشیخهم النجفی.