نکته های خنده‌دار

*- ازابی عبداللهس روایت است که گفت: «خاک قبر حسین شفای هر بیماری است و بزرگترین دواست» [٧۶٧].

*- و روایت کرده‌اند امام: «سجده بر خاک قبر حسینس تا زمین هفتم روشنایی می‌بخشد» [٧۶۸].

*- و...«بهترین چیز که با آن افطار شود خاک قبرحسینس است» [٧۶٩].

*- و... «کام نوزادان خود را با خاک قبر حسینس شیرین کنید، زیرا خاک قبر حسین سبب امان است» [٧٧۰].

[٧۶٧] المزار مفید، ص ۱۲۵، ۱۴۳، و من لا یحضره الفقیه ج ۲/ ۵٩٩ و تهذیب الاحکام ج ۶/٧۴، ووسائل الشیعه ج ۱۴/ ۵۲۴ و روضة الواعظین نیشابوری، ج ۲/۴۱۱، و کامل الزیارات ص ۲٧۵ و مکارم الاخلاق طبرسی ص ۱۶٧. [٧۶۸] وسائل الشیعه حرعاملی ج ۵/۳۶۵، ومن لا یحضره الفقیه ابن بابویه قمی ج ۱ / ۲۶۸. [٧۶٩] بحارالانوارج ۸۸/۱۳۲ . [٧٧۰] المزارالمفید ص ۱۴۴ .