تعداد دختران رسول خداص به ادعای شیعه

س ۱۵۱ – نزد علمای شیعه تعداد دختران پیامبرص چقدر بوده است؟

علمایشان گفته‌اند: «بعد از پژوهش در نصوص تاریخی دلیلی نیافته ایم که ثابت کند جز فاطمه زهرا پیامبرص دختر دیگری داشته باشد، بلکه ظاهر امر این است که دختران دیگر، دختر خدیجه از شوهر اول او بوده اند» [٧۶۳].

بلکه عالم شیعه علی کوفی گفته: «رقیه و زینب همسران عثمانس نه دختر رسول خداص بودند و نه دختر خدیجه!» [٧۶۴].

[٧۶۳] دائرة المعارف الاسلامیه شیعی حسین امین ۱ / ۲٧، کشف الغطاء جعفر نجفی، ص ۵ . [٧۶۴] الاستغاثة فی بدع الثلاثة ج۱/۶۴