ضربه کمر شکن

علی بن یزید شامی از ابوالحسن روایت کرد که ابو عبدالله÷ گفت: «خداوند هیچ آیه ای در مورد منافقین نازل نکرده مگر اینکه در مورد کسانی نازل کرد که به مذهب تشیع در آمده‌اند» [٧۵۱].

[٧۵۱] رجال کشی، ۲۵۳ – ۲۵۴ .