صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری طرح ولایت فقیه راه برون رفت از معضل بزرگ

طرح ولایت فقیه راه برون رفت از معضل بزرگ

س ۱۴۸- علمای شیعه برای برون رفت از این معضل عقیده انتظار مهدی خود چه راهی برای قانع کردن پیروان‌شان انتخاب کرده اند؟

ج- مقوله ولایت فقیه را مطرح کردند، و به دروغ به ابی جعفر نسبت داده اند که گفته: «هر پرچمی که قبل از پرچم قایم برافراشته شود صاحب آن طاغوت است» و مازندرانی بدان افزود: «گر چه برای حق دعوت کند» [٧۳۴].

و همچنین سند و امضایی جعل کرده اند که برخی از صلاحیت‌های مهدی را به آن‌ها واگذار می-کند: «در مورد حوادثی که پیش می آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آن‌ها حجت من برشما هستند و من حجت خدا می باشم» [٧۳۵].

پس نظر علمای‌شان بر این ثابت گردید که ولایت فقها فقط در مسائل افتا و امثال آن است، اما ولایت عام و کلی که شامل دولت و حکومت است، از دیدگاه آنان از صلاحیت های منحصر به فرد امام غایب است چون وقتی برگردد حکمرانی می کند! و بر همین اعتقاد باقی ماندند تا اینکه خمینی از طولانی شدن انتظار به ستوه آمد، چون می‌دانست همه این‌ها خرافه ای بیش نیست گفت: «از غیبت کبرای امام ما مهدی هزار سال گذشته است و ممکن است هزاران سال دیگر به طول بینجامد...» [٧۳۶].

و خمینی در مورد خود و دوستانش می گوید که آن‌ها بر مردم حجت هستند، همانطور که پیامبرص بر مردم حجت بود، و هرکس از اطاعت آنان سرپیچی نماید، خداوند او را مواخذه می کند و از او حساب می گیرد [٧۳٧].

و می گوید: «به هر حال همه آنچه که به پیامبران واگذار شده به آنان (یعنی فقهای شیعه) نیز سپرده شده است، و به آنچه پیامبران در آن امین قرار داده شده اند آنان نیز امین قرار داده شده-اند» [٧۳۸].

[٧۳۴] کافی با شرح مازندرانی ۱۲ / ۳٧۱ . [٧۳۵] مراة العقول ۴ / ۵۵، وسائل الشیعه ۱۸ / ۱۰۱، الاحتجاج ۲ / ۴۶٩، الخرائج و الجرائح ۳ / ۱۱۱، الغیبة ۱٧٧ . [٧۳۶] الحکومة الاسلامیة، ص ۲۶ . [٧۳٧]حکومت اسلامی، ص ۸۰ . [٧۳۸] حکومت اسلامی، ص ۸۰ .