زمان ظهور مهدی

س ۱۴٧ – آیا علمای شیعه زمان خروج قائم‌شان را تعیین کرده اند؟

ج – بله، در اصول کافی روایت شده که علیس را پرسیدند: دوران حیرت و غیبت چقدر خواهد بود؟ گفت: «شش روز، یا شش سال». گفتم: پس زود می آید، گفت: «بله همانگونه که سریع آفریده شد».

اما چون قائم بیرون نیامد علمای شیعه گفتند: مدت غیبت هفتاد سال است! ولی هفتاد سال هم گذشت و ظهور نکرد؟ باز علمای شیعه زمان را به دو برابر تغییر دادند و گفتند: یکصد و چهل سال دیگر ظهور می کند.

سپس علمایشان اعلام کردند که زمان ظهور او وقت مشخصی ندارد!!.

و این زمانی بود که انتظارشان طولانی شد و به شدّت حیرت زده شدند!!.

کلینی از ابی بصیر روایت کرده که گفت: «ابو عبدالله را در مورد قائم پرسیدم، گفت: آنان که وقت خروج او را مشخص می کنند دروغ گفته اند، ما اهل بیت وقت تعیین نمی‌کنیم» [٧۳۳].

[٧۳۳] اصول کافی ۱ / ۳۶۸ .