تا ظهور مهدی جهاد در راه خدا جایز نیست

س ۱۴۴ – آیا به اعتقاد شیعه قبل از خروج مهدی جهاد جایز است؟

ج – روایت کردهاند: «جنگیدن جز همراه با امام واجب الاطاعه مانند حیوان خود مرده و خون و گوشت خوک حرام است» [٧۰۶].

و آیت بزرگ شیعه خمینی گفته: «در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر-عجّل الله فرجه الشّریف- نمایندگان او که مجتهدین جامع شرایط فتوا و قضا هستند؛ به جای او در مقام اجرای سیاستها و سایر وظایف امام عمل می کنند جز آغاز جهاد و مبارزه» [٧۰٧].

تعارض:

وقتی که امام خمینی حکومت تشکیل داد؛ در قانون اساسی تصویب کردند که: «ارتش جمهوری اسلامی علاوه بر مسئولیّت حفظ و حراست از مرزها؛ وظیفه حمل رسالت اعتقادی جهاد در راه خدا و مبارزه برای توسعه حاکمیّت قانون الهی بر همه جای جهان را بر عهده دارد» [٧۰۸].

[٧۰۶] فروع الکافی کلینی ۱ / ۳۴۴، تهذیب الاحکام طوسی ۲ / ۴۵، وسائل الشیعه عاملی ۱۱ / ۳۲ . [٧۰٧] تحریر الوسیلة ج۱/۴۸۲. [٧۰۸]قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ جدید ص ۱۰.