نماز جمعه تا ظهور مهدی واجب نیست

س۱۴۳– به اعتقاد علمای شیعه چه زمانی نماز جمعه واجب است؟

ج – می گویند: نماز جمعه واجب نیست مگر زمانی که مهددی از غار خود بیرون آید و با آن‌ها نماز بخواند [٧۰۴].

و یکی از علمایشان به این اعتراف کرده و گفته: «شیعه از زمان ائمه نماز جمعه را ترک کردهاند» [٧۰۵].

[٧۰۴] مفتاح الکرامة، کتاب الصلوة ۲ / ۶٩ و تحریر الوسیلة خمینی ۱ / ۱۳۱ . [٧۰۵] خالصی در کتابش الجمعه، ص ۱۳۱ این را نقل کرده است .