حیرت شیعیان

شیخ شیعه ابن بابویه قُمی گفت: «به نیشابور برگشتم و در آن اقامت گزیدم، دیدم که بیشتر شیعیانی که نزد من می آیند از مسئله غیبت امام حیران و سرگشته بودند، و در مورد امام قائم÷ دچار شبهه شده بودند...» [۶٩۳].

خواننده دانا و منصف:

شیعه در زمان شیخ و عالم خود ابن بابویه (متوفای ۳۸۱ هجری) در مورد امامی که در انتظارش هستند شک و تردید داشتند، آیا اکنون بعد از گذشت قرنهای متمادی در مورد آن شک ایجاد نمی-شود؟.

[۶٩۳] اکمال الدین و تمام النعمة ابن بابویه قمی، ص ۲، و بحارالانوار مجلسی، ج ۱ / ٧۳ .