غیبت امام

س ۱۳۸- عقیده علمای شیعه در مورد غیبت چیست و چه کسی برای اوّلین بار این عقیده را ابداع کرد؟

ج- شیخ و عالم شیعه عبدالله فیاض می گوید: «غیبت نزد امامیه از عقاید اساسی است» [۶۶۵].

از این روی علمای شیعه معتقدند: «زمین حتی برای یک لحظه هم از وجود امام خالی نمی-شود»!.

کلینی از ابی عبدالله روایت کرده که گفت: «اگر زمین بدون امام باقی بماند فرو می رود» [۶۶۶].

و از ابی جعفر روایت کرده‌اند که گفت: «اگر یک لحظه امام از زمین برداشته شود، زمین به تکان در می آید، و همچون دریا طوفانی می شود» [۶۶٧].

چون آن‌ها معتقدند که (امام حجت خدا برای اهل زمین است» [۶۶۸]، و از دیدگاه آن‌ها حجتی غیر از امام وجود ندارد، و حتی از دیدگاه آنان کتاب خدا (قرآن) بدون امام حجت نیست، «چون قرآن بدون قیّم حجت نیست» [۶۶٩].

قیّم (از دیدگاه آنها) یکی از دوازده امام شیعه است، همانگونه که در روایات ایشان توضیح داده شده است، و چنانکه علمای شیعه خودشان اعتراف کرده اند؛ اولین کسی که عقیده غیبت امام را ابداع کرد، رهبر اوّل آن‌ها یعنی عبدالله بن سبأ یهودی بود، که مقوله توقف بر علیس و غیبت او را مطرح ساخت [۶٧۰].

[۶۶۵] تاریخ الامامیه، ص ۱۶۵. [۶۶۶] الکافی ۱ / ۱٧٩. [۶۶٧] بحار الانوار ۲۳ / ۳۴. [۶۶۸] الکافی، ج ۱ / ۱۸۸، والخرائج و الجرائح راوندی، ج ۱ / ۱۱۵، و الفضائل شاذان، ص ٧۳ و قرب الاسناد حمیری، ص ۱۳۲. [۶۶٩] الکافی، ج ۱ / ۱۶۸، ۱۸۸ و وسائل الشیعه، ج ۲٧ / ۱٧۶، و بحارالانوار، ج ۲۳ / ۱٧، و علل الشرائع قمی، ج ۱ / ۱٩۲. [۶٧۰] المقالات و الفرق قمی، ص ۱٩ / ۲۰، و فرق الشیعه نوبختی، ص ۲۲.