چرا معتقد به بداء هستند؟

س ۱۳٧- با وجود اینکه عقیده بداء مخالف قرآن و سنّت و اقوال ائمه است چرا آن‌ها به آن معتقدند؟

ج- شیخ و عالم شیعه سلیمان بن جریر می گوید: « ائمه رافضه برای شیعیان خود دو مقوله را ابداع کردند که با وجود آن دو؛ مردم هرگز گفته هایی را که به نام ائمه میگفتند تکذیب نمی کردند و آن دو مقوله عبارتند از بداء و اجازه دادن به تقیه کردن، بنابراین امامانشان وقتی خود را در میان شیعیان در مقام پیامبران قرار داده اند و ادعا کرده اند که همه اتفاقات گذشته و آینده را می دانند، وقتی به شیعیان خود گفته اند: فردا یا در آینده چنین و چنان می شود؛ اگر حرفشان درست از آب در می آمد به شیعیان می گفتند: آیا به شما نگفتیم که این چنین خواهد بود، پس ما از سوی خدا به همان چیزهایی که پیامبران آگاه بوده اند آگاه هستیم. ولی اگر حرفشان بر خلاف واقع از آب درمی آمد برای شیعیان خود عذر می آورند به اینکه برای خدا در این مورد بداء شده است [۶۶۲].

به عنوان مثال علمای شیعه ادعا کرده اند که امامانشان اجل و تاریخ وفات ، روزی و بلایا و بیماری-ها و همه حوادث آینده را می دانند، اما در این مورد شرط بداء را در نظر می گرفتند [۶۶۳].

بنابراین بداء حیله ای است برای توجیه و روپوش گذاشتن بر ادعاهای دروغ علمای شیعه.

علمای شیعه به پیروانشان دستور داده اند که به مقتضای این عقیده در برابر تناقضگویی و اختلاف و دروغ های آن‌ها تسلیم شوند، و روایت کرده‌اند که هرگاه امامشان بر خلاف واقع خبر می داد می گفت: «هرگاه شما را به چیزی خبر دادیم و مطابق با گفته ی ما اتفاق افتاد بگویید: خدا و پیامبرش راست گفتند، و اگر بر خلاف آنچه گفته بودیم اتفاق افتاد بگویید: خدا و پیامبرش راست گفتند، و اینگونه دوبار شما پاداش دریافت می کنید ...» [۶۶۴].

[۶۶۲] المقالات و الفرق سعد قمی، ص ٧۸، و فرق الشیعه نوبختی، ص ۶۵ . [۶۶۳] تفسیر قمی ۲ / ۲٩۰، بحارالانوار ۴ / ۱۰۱. [۶۶۴] تفسیر قمی ۱ / ۳۱۰ – ۳۱۱، بحار الانوار ۴ / ٩٩.