ضربه کمر شکن

ابن بابویه از منصور بن حازم روایت کرده که گفت: از ابا عبدالله پرسیدم: آیا امروز چیزی می شود که دیروز در علم خدا نبوده باشد؟ گفت: نه، هر کس این را بگوید خدا او را خوار و ذلیل گرداند. گفتم: آیا حوادث گذشته و آینده در علم خداوندی نیست و خداوند آنرا ندانسته؟ گفت: بله، او قبل از آن که آفریده‌ها را بیافریند همه چیز را دانسته است [۶۶۱].

همین ننگ و عار برای علمای شیعه کافی است که نسبت به خداوند معتقد به بداء هستند، و در حالی که علمای خود را از صفت جهل و بی خبری پاک و منزه میدانند. از خداوند متعال خواهانیم از این افکار ما را محفوظ نگه دارد.

[۶۶۱] اصول کافی ۱ / ۱۴۸ ش ۱۰ .