عقیده بداء از اصول عقاید شیعه است

از ابی عبدالله روایت کرده اند که گفت: «خداوند با هیچ عبادتی چون بداء پرستش نشده است» [۶۵۶].

و به نام او تهمت می زنند که گفته: «اگر مردم می دانستند عقیده بداء چه پاداشی دارد در گفتن آن کوتاهی نمی کردند» [۶۵٧].

[۶۵۶] اصول کافی : کتاب التوحید، باب البداء، شانزده حدیث در این مورد ذکر کرده و به ائمه نسبت داده است ۱ / ۱۴۴، بحار الانوار ۴ / ۱۰٧، کتاب التوحید : باب البداء، و هفتاد حدیث در این مورد ذکر کرده است، التوحید ابن بابویه قمی باب البداء، ص ۳۳۲ . [۶۵٧] کافی ۱ / ۱۴۸، بحار الانوار ۴ / ۱۰۸ .