بداء

س ۱۳۶- بداء چیست و علمای شیعه در مورد بداء چه اعتقادی دارند، و اولین کسی که مقوله بداء را مطرح کرد چه کسی بود؟

ج- بداء در لغت نزد شیخ شیعه مجلسی دو معنی دارد: اول ظهور و روشن شدن، دوم پدید آمدن نظریه و دیدگاه جدید [۶۵۳].

بداء در اصل عقیده ای انحرافی و یهودی است، با این وجود یهودیان منکر نسخ هستند، چون به اعتقاد آن‌ها نسخ مستلزم بداء است! [۶۵۴].

اعتقاد به بداء از یهودیان به فرقه های سبئی شیعه منتقل گردید و همه آنان به بداء اعتقاد دارند و می گویند: چیزهایی برای خدا ظاهر و روشن می شود [۶۵۵]. پاک و منزه است خداوند.

[۶۵۳] بحارالانوار ۴ / ۱۱۴ – ۱۲۲ . [۶۵۴] ن ک سفر التکوین فصل ششم بند ۵ و سفر الخروج فصل ۳۲ پاراگراف ۱۲ – ۱۴ و سفر قضاة فصل دوازده پاراگراف ۱۸، ن ک مسائل الامامیه عبدالله الناشی الاکبر، ص ٧۵ . [۶۵۵] التنبیه و الرد ملطی، ص ۱٩ .