جایگاه مجتهد شیعه

س۱۲۶- علمای شیعه در مورد مجتهد شیعه چه اعتقادی دارند، و حکم کسی که با رأی او مخالفت کند چیست؟

ج- عالم شیعه محمّد رضا مظفر می گوید: «به اعتقاد ما مجتهد نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است... و کسی که رأی امام را ردّ کند، با خدا مخالفت کرده است و این کار در حد شرک ورزیدن به خداست» [۶۰۵].

و امام شیعه خمینی می گوید: «بیشتر فقهای ما در این زمان خصوصیاتی دارند که به آنان شایستگی نیابت از امام معموم را می دهد».

همچنین می گوید: «فقیه و وصی پیامبرص است و در دوران غیبت؛ امام و رهبر مسلمین است» [۶۰۶].

توضیح:

بدین‌صورت علمای شیعه از اهل بیت فاصله گرفتند و خود استقلال یافتند و با چسبیدن به این معدوم؛ خود را به نام امام معدوم به جایی یکی از ائمّه اهل بیت قرار دادند، و هر کدام از آخوندهایشان (آیت الله) و(امام) و (حاکم مطلق) و (دریافت کننده اموال خمس) شدند، و هیچکدام از ائمه اهل بیت با آن‌ها قابل مقایسه نبود.

محمّد جواد مغنیه در این مورد بحثی طولانی دارد که خلاصه اش چنین است که می‌گوید: «چگونه خمینی ادعا می کند نایب مطلق امام غایب است حال آنکه امام غایب نزد ما به جای پیامبر یا خداوند است» [۶۰٧].

بر مردم شیعه واجب کرده اند که حتماً از مجتهدی زنده و مشخص تقلید کنند، و گرنه همه عبادات‌شان باطل است و پذیرفته شده نیست، اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد، مگر آنکه عمل او مطابق با نظر و رأی کسی باشد که از وی تقلید می کند [۶۰۸].

توضیح:

این جایگاه والای مجتهدین شیعه ما را به یاد مقام و جایگاه پاپ وکشیش های مسیحیان می اندازد! بلکه مقام مجتهدین شیعه از آن هم بزرگتر است.

[۶۰۵] عقائد الامامیه مظفر، ص ۳۴. [۶۰۶] حکومت اسلامی، ص ۶٧ / ۱۱۳. [۶۰٧] منبع سابق ص ۵٩ . [۶۰۸] عقائد الامامیه مظفر، ص ۵۵ .