زیارت قبر امیرمؤمنان

س ۱۲۴- لطفا به اختصار بعضی از فضایلی که برای زیارت قبر امیرالمؤمنین علیس ادعا می کنند را بیان کنید؟

ج- از آن جمله فضائلی که ادعا می کنند اینکه می گویند: «هر کس قبر امیرمؤمنان علیس را زیارت کند؛ خداوند برای هر قدمی که برمی دارد یک حج و یک عمره مقبول می نویسد، سوگند به خدا ای (ابن مارد) خداوند پای کسانی را که در راه زیارت امیر مؤمنان غبار آلود شود با آتش دوزخ نمی سوزاند، چه با پای پیاده رفته باشد، چه با سواری، ای ابن مارد این حدیث را با آب طلا بنویس» [۵٩٩].

و در روایتی دیگر آمده است: «هرکس قبر امیر مؤمنان را زیارت کند در حالی که حق او را بداند و مغرور و متکبر نباشد، خداوند برای او پاداش صد هزار شهید را می‌‌ویسد و گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد، و همراه با کسانی که از عذاب خدا در امان هستند برانگیخته شود، و حساب بر او آسان شود، و فرشتگان به استقبالش می شتابند، و چون زائر به خانه اش برگردد او را بدرقه کنند، اگر بیمار گردد او را عیادت کنند، و اگر بمیرد با دعای استغفار تا قبر او را همراهی می کنند» [۶۰۰].

و بالاخره:

کلینی روایت کرده که اباعبدالله/ (حاشا از او) به کسانی که نزد او آمدند و قبر علیس را زیارت نکردند گفت: «آیا قبر کسی را زیارت نمی کنید که خداوند به همراه ملائکه او را زیارت می کنند، و پیامبران و مؤمنان و ....آن را زیارت می‌کنند» [۶۰۱].

[۵٩٩] تهذیب الاحکام ۶ / ۲۱، وسائل الشیعه ۱۴ / ۳٧۶، ارشاد القلوب الی الصواب حسن دیلمی ۲ / ۴۴۲. [۶۰۰] وسائل الشیعه ۱۴ / ٧۵ . [۶۰۱] بحار الانوار ۱۰۰ / ۲۵۸.