فضل زیارت هرکدام از مراجع شیعه

س۱۲۳- آیا علمای شیعه این فضایل را فقط منحصر به زیارت قبور ائمه خود می‌دانند؟

ج- خیر، بلکه از این هم تجاوز کرده و این فضایل دروغین را برای زیارت قبور طرفداران و مراجع و خویشاوندان و دوستانشان نیز قایل شدند!!.

همانگونه که روایت کرده اند حسن عسکری گفت: «کسی قبر عبدالعظیم را زیارت کند مانند کسی است که قبر حسین را زیارت نماید» [۵٩۶].

و از ابن الرضا÷ روایت کرده که گفت: «هر کس قبر عمه ام را در قم زیارت کند پاداش او بهشت است» [۵٩٧].

و از ابوالحسن موسی÷ روایت کرده اند که گفت: «هرکس قبر فرزندم علی را زیارت کند؛ نزد خدا ثواب هفتاد حج مقبول دارد. می گوید: گفتم : هفتاد حج؟ گفت: بله و هفتصد حج. گفت: عرض کردم: هفتصد حج؟! فرمود: «هفتاد هزار حج... هرکس او را زیارت کند و شب را نزد او بگذراند مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده است» [۵٩۸]. الله اکبر!

پیوسته او امامش را خشمگین کرده و امام هم آمار را بالا برده است!!.

توضیح:

با وجود این فضایل که برای زیارت این قبرها ذکر شده؛ چرا مردم شیعه و حتّی علمایانشان به حج و عمره و به زیارت مکه و مدینه می روند؟

[۵٩۶] بحارالانوار ۱۰۲ / ۲۶۸، و کامل الزیارات ابن قولویه قمی، ص ۳۲۴ . [۵٩٧] وسائل الشیعه ۱۴ / ۵٧۶ . [۵٩۸] تهذیب الاحکام ۶ / ۸۴ .