زیارت قبر ائمه

س ۱۱٩- حکم زیارت قبر و ضریح‌های ائمه و اولیاء از دیدگاه علمای شیعه چیست؟

ج- زیارت قبور ائمه و اولیاء در مذهب شیعه فرض است و ترک کننده آن کافر می‌شود [۵۶۲].

و می‌گویند: هارون بن خارجه از ابو عبدالله در مورد کسی سؤال کرد که بدون دلیل به زیارت قبر حسین نمی رود، امام (حاشا از او) گفت: «او اهل دوزخ است» [۵۶۳].

[۵۶۲] ن ک تهذیب الاحکام ۲ / ۱۴ و کامل الزیارات، ص ۱٩۴، و وسائل الشیعه ۱۰ / ۲۳۳ / ۳۳٧ . [۵۶۳] کامل الزیارات ابن قولویه، ص ۱٩۳، و وسایل الشیعه ۱۰ / ۳۳۶ – ۳۳٧ .