رفتار فاطمه با علی از دیدگاه شیعه

س ۱۱۳– آیا کتاب‌های شیعه گفته اند که فاطمهل بر علیس خشمگین شده است؟

ج– بله، صدوق شیعه روایت کرده است که فاطمهل و پیامبر خداص وقتی که علی خواست با دختر ابوجهل ازدواج کند؛ بر علی خشمگین شدند ... تا جایی که پیامبرص علی را نصیحت کرد و خطاب به او فرمود: «ای علی آیا نمی دانی که فاطمه پاره تن من است، و من از او هستم، پس هرکس او را اذیت کند مرا اذیت کرده است، و هرکس مرا آزار دهد او را آزار داده است، و کسی که در دوران حیاتم او را اذیّت کند چون کسی است که بعد از وفاتم او را اذیّت کند» [۵۲۴].

و نیز روایت کرده‌اند که پیامبرص فرمود: «فاطمه پاره تن من است و آن روح است که در کالبد من قرار دارد، آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می کند، و آنچه او را شاد گرداند مرا شاد می نماید» [۵۲۵].

همچنین باری دیگر علیس فاطمه را ناراحت و خشمگین کرد، و آن زمانی بود که فاطمه سر علیس را در آغوش کنیزش دید، سپس گفت: ای ابا الحسن چنین کاری کرده‌ای؟ علی گفت: نه به خدا، ای دختر رسول خداص کاری نکرده‌ام، چه می‌خواهی؟ فاطمه گفت: «اجازه می دهی به منزل پدرم بروم؟ گفت: آری، لذا فاطمه چادرش را به خود پیچید و به خانه پیامبرص رفت و پرسید: پدرم کجاست ....ای کاش قبلاً مرده بودم و حالا زنده نبودم، من به پدرم شکایت می‌کنم و از پروردگارم دادخواهی می‌نمایم [۵۲۶].

[۵۲۴] علل الشرائع ابن بابویه، ص ۱۸۵- ۱۸۶ . [۵۲۵] بحار الانوار مجلسی ۲٧ / ۶۲ . [۵۲۶] علل الشرائع، ص ۱۶۳، حق الیقین مجلسی، ص ۲۰۳ – ۲۰۴ .