ضربه کمر شکن

از جمله تناقض گویی های آن‌ها این که در کتاب علی روایت کرده اند: «... وقتی مرد وفات یابد زنان از زمین و اموال غیر منقول او ارث نمی گیرند».

همچنین کلینی از ابی جعفر روایت کرده که گفت: «سوگند به خدا این را علی با دست خودش نوشته و پیامبر خدا املاء کرده است» [۵۲۳].

[۵۲۳] بحار الانوار ۲۶ / ۵۱، بصائر الدرجات الکبری صفار، ص ۴۵ .