ضربه کمر شکن بر علمای شیعه

این رفتار و بیعت علیس با امیر المؤمنین عثمان بود، ولی حکم علمای شیعه در مورد کسی که با عثمانس بیعت کرده چیست؟

علمای شیعه چنین فردی را کافر میدانند [۴۸۰]!! پناه به خدا.

ج- علیس پسران خود؛ حسین و حسن را به خاطر یاری نکردن عثمان سرزش کرد و زد.

مسعودی مورخ شیعیان می گوید: «..علیس افسرده و غمگین وارد منزل شد و به دو پسرش گفت: چگونه امیرالمؤمنین کشته شد در حالی که شما دم درِ خانه او بودید؟! سپس یک سیلی به حسن و ضربهای به سینه حسین زد، و محمّد بن طلحه را ناسزا گفت و عبدالله بن زبیر را نفرین کرد» [۴۸۱].

[۴۸۰] حق الیقین مجلسی، ص ۲٧۰ . [۴۸۱] مروج الذهب علی بن حسین بن علی مسعودی شیعه متوفای ۴۳۶ هجری، ج ۲ / ۳۴۴ .