مواضع علی نسبت به عثمانس

س۱۰۶– آیا می توانید به اختصار برخی از مواضع علیس را در مورد حضرت عثمانس توضیح دهید؟

ج- بله، از جمله آن مواضع برخی از این قرارند:

الف: عثمانس مهریه فاطمه را به علیس داد [۴٧۸].

ب- بیعت علی با عثمانب.

علیس گفت: «وقتی عمرس زخمی شد مرا یکی از هیئت شش نفر قرار داد، و من وارد جایی شدم که او مرا وارد آن کرده بود، دوست نداشتم جماعت مسلمین را متفرق کنم، پس وقتی شما با عثمان بیعت کردید من هم با او بیعت نمودم» [۴٧٩].

[۴٧۸] مناقب آل ابی طالب ابی جعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی متوفای ۵۸۸ هجری، ص ۲۵۲ – ۲۵۳، و کشف الغمه فی معرفة الائمه اربلی ۱ / ۳۵۸ – ۳۵٩ و بحار الانوار ۴۳ / ۱۳۰ . [۴٧٩] الامالی طوسی ۲ / جز ۱۸ / ۱۲۱، و شرح نهج البلاغه ۱۲ / ۱٩۲ .