چند دلیل کمرشکن برای شیعه

کلینی روایت کرده: «زنی در مورد ابوبکر و عمرب سؤال کرد که آیا ولایت و محبّت آن‌ها را داشته باشد یا خیر؟ امام صادق گفت: بله، ولایت و دوستی آن‌ها را داشته باش. آن زن گفت: وقتی به ملاقات پروردگار رسیدم بگویم که تو به ولایت آن‌ها فرمان دادی؟ امام گفت: آری» [۴٧۵].

بالا تر از این هم اینکه زید بن علی بن حسین بن ابوطالبب به یاران خود خبر داد که از هیچکدام از اجداد خویش نشنیده که از ابوبکر و عمرب اظهار برائت کرده باشند» [۴٧۶].

و او / گفت: «هر کسی از آن دو اظهار بیزاری کند، من از او بیزارم و برائت جستن از ابوبکر و عمر برائت جستن از علی است، آنگاه به او گفتند: پس ما تو را ترک می‌کنیم» [۴٧٧].

[۴٧۵] الروضة من الکافی ج۸/۱٩٩۵ (کتاب الروضة ح٧۱ حدیث أبی بصیر مع المرأة) و ج۸/۲۰٧٩(کتاب الروضة ح۳۱٩ حدیث علی بن الحسین÷ مع یزید...). [۴٧۶] الانتفاضات الشیعیة ص۴٩٧ هاشم حسینی . [۴٧٧] مروج الذهب ۳ / ۲۲۰ مسعودی شیعه م ۴۳۶، و روضات الجنات فی احوال العلماء السادات محمد باقر خوانساری ۱ / ۳۲۴، و الصوارم المهرقه، ص ۲۴۲ آمده است : (ما تو را ترک می‌کنیم گفت : بروید شما رافضه (ترک کنندگان) هستید .