تکریم و احترام عمرس نسبت به اهل بیت

عمرس اهل بیت را مورد تکریم و احترام قرار می داده بطوری که او حسینس را بر فرزند خود عبداللهس برتری می داد و عمرس سخن معروفش را در مورد حسینس گفت: «مگر مو بر سر غیر از شما روییده است (تحسین زیبایی موی او کرد)» [۴۵٧].

[۴۵٧] شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۳ / ۱۱۰ .