نگرانی علیس برای عمرس از رفتن به جنگ روم

علی بن ابی طالبس نگران شرکت کردن عمرس در جنگ روم بود، از اینکه آسیبی به او برسانند، چون عمر پایگاه مسلمین و مرجع و پایه عرب بود.

وقتی عمرس خواست شخصاً در جنگ علیه روم شرکت کند با علیس مشورت کرد، علی گفت: «وقتی تو خود به جنگ دشمن بروی و با آن‌ها روبه رو شوی و برایت اتفاقی بیفتد، مسلمین پناهگاهی جز دورترین سرزمین‌شان نخواهند داشت، و بعد از تو مرجعی نیست که به سوی آن باز گردند، بنابراین مردی جنگجو را به سوی آن‌ها بفرست و افراد آزموده و خیرخواه را برای همراهی او آماده کن اگر خداوند او را پیروز گرداند این چیزی است که تو دوست می داری، و اگر نتیجه غیر از این باشد تو پناهگاه و مرجع مسلمین خواهی بود».

و در روایتی دیگر آمده است که علیس گفت: «اگر عجم فردا به تو نگاه کنند می‌گویند: این پایه و ریشه عرب است اگر آن را قطع کنید راحت می-شوید..» [۴۵۳].

[۴۵۳] نهج البلاغه، صبحی صالح، ص ۱٩۳ و ۲۰۳ – ۲۰۴ .