علیس دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمرس در آورد

این مطالب را بزگترین مورخ شیعه احمد بن یعقوب در تاریخ خود بیان کرده است و گفته: «در این سال عمر بن خطابس امّ کلثوم را از علیس خواستگاری کرد که دختر علی و فاطمه دختر رسول خداص است، علیس گفت: او کوچک است، عمرس گفت: منظور من آن نیست که فکر کرده ای...بنابراین او را به ازدواج عمر در آورد و ده هزار دینار را مهریه او قرار داد» [۴۵۲].

[۴۵۲] تاریخ یعقوبی ۲ / ۱۴٩ – ۱۵۰، و فروع کافی ۵ / ۳۴۶، و تهذیب الاحکام ۸ / ۱۶ طوسی، مناقب آل أبی طالب ج۳/۱۶۲،الشافی ص۱۱۶ نوشته علم الهدى.