بیعت علی با عمرب

علیس می گوید: «وقتی زمان مرگ او (ابوبکر) فرارسید دنبال عمر فرستاد و او را خلیفه قرار داد و ما شنیدیم و اطاعت کردیم و خیر خواهی و دلسوزی نمودیم، عمر رفتار و سیره‌ای پسندیده و خوب داشت» [۴۵۱].

[۴۵۱] الغارات ابراهیم ثقفی م ۲۸۳ هجری ۱ ۳۰٧ .