اعتقاد ائمه در مورد عمرس

س ۱۰۳– عقیده ائمه در مورد عمر بن خطابس چیست با اختصار بفرمایید؟

ج- علی بن ابی طالبس می گوید: «و وليهم والٍ فأقامَ واستقامَ حتَّى ضرَبَ الدين بجرانه» یعنی: «کسی فرمانروای آنان شد و امور را به پا داشت تا اینکه پایه‌های دین استقرار یافت» [۴۴٩].

شارحان نهج البلاغه از جمله میثم بحرانی و دنبلی گفته اند: آن فرمانروا عمر بن خطاب است، و جمله «و ضرَبَ الدين بجرانه» کنایه از استوار کردن دین مانند شتری که روی زمین خوابیده [۴۵۰].

[۴۴٩] نهج البلاغه ت / الصالح، ص ۵۰٧، ت / عبده ۴ / ۱۰٧، و خصائص الائمه، ص ۱۲۴ ابوالحسن محمد بن حسین موسوی بغدادی متوفای سال ۴۰۶ هجری . [۴۵۰] شرح نهج البلاغه ابن میثم ۵ / ۴۶۳، الدرة النجفیه دنبلی، ص ۳٩۴ و این کتاب شرح نهج البلاغه می‌باشد .