موضع شیعه نسبت به ابوبکر صدّیقس

س ۱۰۲ – آیا علمای شیعه درباره ابوبکر صدیقس از ائمه خود پیروی کرده اند؟

ج- خیر!.

بلکه علمای شیعه آشکارا ابوبکر را کافر و فاسق می دانند و او را لعنت و ... کرده‌اند و در این مورد از امامانشان پیروی نکرده‌اند، علمای شیعه در مورد ابوبکر معتقدند که بخش عمده عمر خود را در کفر گذرانده و خادم [۴۳۸] بت ها بوده، و بت ها را پرستش [۴۳٩] کرده، و ایمان آوردن او همچون ایمان آوردن یهودیان و نصارا است [۴۴۰].

و مرجع شیعه جزایری گفته: «در روایات ویژه آمده که ابوبکر در حالی که پشت سر رسول خداص به نماز ایستاده بود بُتی را به گردنش آویخته و برای آن بُت سجده می کرد» [۴۴۱].

بزرگان شیعه ابوبکرس را به خاطر اینکه با مرتدین و از دین برگشتگان وارد جنگ شد تکفیر کرده اند، چون فرمود: «اگر پرداخت یک رسیمان یا یک رأس بزغاله را از من منع کنند از آنچه به رسول خداص می-پرداختند، با آن‌ها وارد جنگ می شوم و علیه آن‌ها جهاد می کنم، (می‌گویند:) این کار ایشان زشت و ستم بزرگ و تجاوزی آشکار است!...و کسی که درک و شعور داشته باشد می دانند که گوینده این گفته از دین خدا و دین محمّدص خارج است، و اگر بگویند او ظالم است، این سخن برای حقارت و کفر و نادانی او کافی است» [۴۴۲].

و می گویند: ابوبکرس یک بُت داشته که در زمان جاهلیت او را پرستش می کرده و در اسلام هم آن را پنهانی می پرستیده و برایش سجده می کرد و همین کار را ادامه داده تا اینکه پیامبرص وفات یافت، آنگاه او آنچه را که در دل پنهان می کرد آشکار نمود [۴۴۳].

و شیخ شیعه مجلسی به طور قطع می گوید: او (ابوبکرس) ایمان نیاورده است [۴۴۴] و علمای شیعه از دل و درون او اطلاع یافته اند و برایشان روشن شده که او کافر است [۴۴۵].

و می‌گویند: پیامبرص از ترس اینکه مبادا ابوبکرس مشرکین را خبر کند و جای پیامبر را به آن‌ها نشان دهد او را در سفر هجرت با خودش به غار برد [۴۴۶].

عالم شیعه ابن طاوس گفت: «یکی از رویات جالب در مورد اینکه رسول خدا ص از بیم اینکه ابوبکرس محل اختفایش را به کفار نشان دهد او را همراه خود به غار بُرد...این است که رسول خداص به علیس دستور داد در بستر او بخوابد، ولی چون از ابوبکر بیمناک بود او را با خود به غار برد» [۴۴٧].

همچنین گفته‌اند: «ابوبکر آیات ارث را افزوده است» [۴۴۸].

[۴۳۸] بیاضی در الصراط المستقیم ۳ / ۱۵۵، کاشانی فی علم الیقین ۲ / ٧۰٧ . [۴۳٩] بحار الانوار ۲۵ / ۱٧۲ . [۴۴۰] الکشکول آملی، ص ۱۰۴ . [۴۴۱] الأنوار النعمانیة ج۱/۵۳ (نور مرتضوى) . [۴۴۲] الاستغاثة فی بدع الثلاثة ج۱/٧ أبی القاسم علی بن أحمد الکوفی الشیعی العلوی ت۳۵۲ . [۴۴۳] الانوار النعمانیه الجزائری ۲ / ۱۱۱ . [۴۴۴] مراة العقول مجلسی ۳ / ۴۲٩ – ۴۳۰ . [۴۴۵] الاستغاثه فی بدع الثلاثه، ابوالقاسم علی بن احمد کوفی شیعی م ۳۵۲ هجری . [۴۴۶] الطرائف فی معرفة مذهب الطوائف، ص ۴۰۱ ابن طاووس حسینی م ۶۶۴ هجری . [۴۴٧] الطرائف فی معرفة مذهب الطوائف ص۴۱۰ ابن طاوس علی بن طاوس الحسینی ت۶۶۴ [۴۴۸] کشف الأسرار ص۱۲۶ خمینی .