ضربه کمر شکن

خودشان رویت کرده‌اند که ائمه آن‌ها گفته اند: «اصحاب رسول خداص دوازده هزار نفر بودند که در میان آن‌ها کسانی دارای اعتقاد فرقه‌های مرجئی، خوارج، معتزلی و اهل رأی و بدعت نبود، شب و روز (از ترس عذاب خدا) گریه می-کردند...» [۴۲۳].

[۴۲۳] کتاب الخصال ص۶۳٩-۶۴۰ ح۱۵.