ضربه کمر شکن

ای پیروان مذهب شیعه! آیا می دانید که علمای شما به وجود چند مهدی معتقدند؟

یکی از باورهای عجیب علمای شیعه این است می گویند: «بعد از قائم شما دوازده مهدی دیگر هست»!!.

از جعفر روایت کرده اند که او از پدرانش و آن‌ها از علیس روایت کرده اند که گفت: «پیامبرص در شب وفات گفت: ای ابا الحسن کاغذ و دواتی بیاور، آنگاه پیامبر خداص وصیت خود را دیکته کرد و در آن آمده است که فرمود: ای علی بعد از من دوازده امام خواهند بود، و بعد از آن‌ها دوازده مهدی می آید، تو اولین امام از دوازده امام هستی، ... و حدیث را ادامه داد تا اینکه گفت: حسن ـ یعنی امام عسکری ـ باید امامت را به پسرش محمّد بسپارد که نیروی ذخیره آل محمّدص است، تعداد این‌ها دوازده امام می شوند، سپس بعد از او دوازده مهدی می آیند و هنگامی که وفات محمّد بن حسن عسکری فرا رسید، باید امامت را به پسرش واگذار کند که اولین مهدی است، و او سه اسم دارد: یک از نامهایش نام من است، و یکی نام پدرم است که عبدالله است، و اسم سوم او مهدی است، و او اولین مؤمنان است» [۳٩۶].

تعارض:

طوسی روایت کرده که تعداد ائمّه یازده نفر هستند، چنان که ابی حمزه از جعفر نقل کرده که گفت: «ای ابا حمزه بعد از قائم یازده مهدی می آید» [۳٩٧].

[۳٩۶] بحار الانوار ۱۳ / ۱۳٧. [۳٩٧] الغیبه للحجه، ص ۲۵۸ ابی جعفر طوسی معروف به شیخ الطائفه متوفای ۴۶۰ هجری .