امامت

س ٩۱ – جایگاه امامت نزد علمای شیعه چیست ؟

ج- ۱- امامت از دیدگاه آنان مثل نبوت است، و گفته اند: «امامت همچون نبوت مقامی الهی است» [۳٧۲].

بنابراین بحرانی به دروغ به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نسبت داده که گفت: هر کسی به ولایت من اقرار نکند؛ اقرار او به نبوّت محمّدص فایده ای به او نمی‌رساند» [۳٧۳].

۲- به غلو و زیاده گویی افزودند و فراتر رفته‌اند و گفتند: «امامت از نبوّت بالاتر و مهم تر است».

شیخ و علاّمه شیعه جزایری می گوید: «امامت عام و کلی که جایگاه آن از نبوت و رسالت فراتر قرار دارد» [۳٧۴].

و در احادیث کلینی در الکافی آمده است که امامت از مقام نبوت برتر و بالاتر است [۳٧۵].

۳- سپس از این هم فراتر رفته و گفتند امامت بزرگترین چیزی است که خداوند پیامبرش را با آن مبعوث کرده است. آخوند بزرگ هادی تهرانی می گوید: «بزرگترین مسئله از دین که خداوند پیامبرش را با آن مبعوث کرده است مسئله امامت است» [۳٧۶].

۴- هیچ دری ازدرهای غلو و زیاده گویی را در موضوع امامت باقی نگذاشتند مگر اینکه وارد آن شدند، تا جایی که گفتند: «امامت رکنی از ارکان اسلام است».

همچنین کلینی از ابو جعفر روایت می‌کند که گفت: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است، نماز، زکات، روزه، حج و ولایت، و به هیچ چیزی مانند ولایت فرمان داده نشده است» [۳٧٧].

۵- سپس غلو و افراط شیعه پیشرفت کرد و گفتند: «امامت بزرگترین ارکان اسلام است».

و کلینی از ابی جعفر روایت می کند که گفت: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است: بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت، زراره می گوید: گفتم از این ارکان کدام برتر است؟ گفت: ولایت برترین است» [۳٧۸].

ولی آل کاشف الغطاء آن‌ها را رسوا کرده و گفته است: «شیعه رکنی دیگر به ارکان اسلام اضافه کردند که امامت است» [۳٧٩].

[۳٧۲] اصل الشیعه و اصولها، ص ۵۸ . [۳٧۳] مقدمه تفسیر البرهان بحرانی، ص ۲۴ و بحار الانوار مجلسی ۲۶ / ۳ . [۳٧۴] زهر الربیع، ص ۱۲ نعمت الله عبدالله حسینی الجزائری . [۳٧۵] کافی ۱ / ۱٧۵ . [۳٧۶] ودایع النبوة هادی تهرانی، ص ۱۱۵ . [۳٧٧] اصول الکافی ۲ / ۱۸ و عالم معاصر شیعه عبد الهادی فضلی استاد یکی از دانشگاه‌های کشور در کتابش التربیة الدینیه، ص ۶۳ می‌گوید : امامت رکنی از ارکان دین است!. [۳٧۸] اصول کافی ۲ / ۱۸ . [۳٧٩] اصل الشیعه، ص ۵۸ .