ضربه ای دیگر

تعدادی از بزرگان شیعه مانند اهل سنّت به ایمان به تقدیر الهی اعتراف کرده اند [۳۶٩].

[۳۶٩] عقائد الإمامیة الاثنی عشریة زنجانی ج۳/۱٧۵-۱٧۶، عقائد الإمامیة ص۶٧-۶۸ محمد مظفر