عبور از صراط

س۸۶– به اعتقاد علمای شیعه انسان روز قیامت چگونه از صراط می گذرد؟

ج- از ابی جعفر روایت کرده‌اند گفت: رسول خداص فرمود: «ای علی وقتی قیامت برپا شود من و تو و جبرئیل روی صراط می نشینیم وهیچ کس از آن عبور نکند مگر نامه و کتابی همراه باشد که در آن به سبب ولایت تو برائت او ثبت شده است» [۳۵۸].

[۳۵۸] الاعتقادات ابن بابویه، ص ٩۵ .