در قیامت حساب در دست کیست؟

س ۸۵- به عقیده علمای شیعه چه کسی روز قیامت از مردم حساب می گیرد؟

ج- ائمه شیعه. از ابی عبدالله/ روایت کرده اند که (حاشا از او) گفت: «پل صراط و ترازو و حساب شیعیان ما مربوط به ماست» [۳۵۵].

سپس سهم خود را افزوده اند و حُر عاملی شیخ و مرجع شیعه می گوید: «... همانا روز قیامت حساب همه مردم با ائمه است» [۳۵۶].

توضیح:

ابو عبدالله می گوید: «صراط به دست ماست و ترازو به ما بر می گردد و حساب گرفتن از شیعیان ما با ماست» [۳۵٧] .امّا خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم٢٦[الغاشية: ۲۵-۲۶]. «مسلّماً بازگشت آنان (پس از مرگ و رستاخیز) به سوی ما خواهد بود. آن گاه حساب (و کتاب و سروکار) ایشان با ما خواهد بود».

[۳۵۵] رجال الکشی ج۴/۲۸۳ رقم ۱۵۵ ح۲. [۳۵۶] الفصول المهمة فی اصول الائمه، عاملی، ص ۱٧۱ . [۳۵٧] رجال کشی، ص ۳۳٧ .