رستاخیز دیگر قبل از قیامت

س۸۲– آیا به اعتقاد علمای شیعه بعد از مرگ و قبل از روز قیامت رستاخیزی وجود دارد؟

ج- بله، روایت کرده‌اند: «در زمان ظهور مهدی یا اندکی قبل از آن، خداوند گروهی از مؤمنان را حشر می کند تا با دیدن ائمه و حکومت آن‌ها خوشحال شوند، و گروهی از کافران و منافقان را حشر می کند تا در این دنیا انتقام عاجل بگیرد» [۳۵۱].

[۳۵۱] الاعتقادات مجلسی، ص ٩۸ .