خاک مزار حسین امان نامه است!

ج- (به اعتقاد آن‌ها) آنچه مرده را در قبر امان می دهد این است که مقداری از خاک قبر حسین برداشته شود و همراه عطر و مواد خوشبو کننده در کفن مرده قرار داده شوند» [۳۴٧].

[۳۴٧] وسائل الشیعه ۲ / ٧۴۲، تهذیب الاحکام ۲ / ۲٧، الاحتجاج طبرسی، ص ۲٧۴، المصباح کفعمی، ص ۵۱۱ .