حضور ائمه در بستر مرگ مؤمنان و کافران

س٧٩– به اعتقاد علمای شیعه چه کسی مرگ را برای مؤمنان آسان و راحت و برای کافران سخت و دشوار می گرداند؟

ج - مجلسی شیخ شیعه می گوید: «باید به حضور پیامبرص و دوازده امام به هنگام مردن نیکوکاران و فاسقان و مؤمنان و کافران اقرار کرد، آن‌ها با شفاعت برای مؤمنان به آن‌ها سود می رسانند، و مرگ مؤمنان آسان می شود، و مرگ را برای منافقان و دشمنان اهل بیت سخت و دشوار می کنند، و فکر کردن در مورد کیفیت این کار جایز نیست، آن‌ها در اجساد اصلی خود یا اجساد مثالی یا غیره حاضر می شوند» [۳۴۶].

س ۸۰- به اعتقاد بزرگان شیعه چه چیز مرده را از عذاب قبر در امان نگه می-دارد؟

[۳۴۶] الاعتقادات مجلسی، ص ٩۳ – ٩۴ .