معاد

س ٧۸ – عقیده علمای شیعه درباره ایمان به رکن پنجم ایمان، یعنی ایمان به روز قیامت چیست؟

ج-آن‌ها آیاتی را که در مورد قیامت آمده‌اند به رجعت (بازگشت مردگان به این دنیا) تأویل کرده اند چنان که توضیح آن خواهد آمد، و روایت کرده اند: «آخرت از آنِ امام است هر جا که آن را بخواهد قرار می دهد، و به هرکس که بخواهد آن را می‌دهد» [۳۴۵].

[۳۴۵] اصول کافی ۱ / ۴۰٩ .