اقامه حجّت با امام

س ٧۶- آیا به اعتقاد علمای شیعه حجت خداوند بر بندگانش بوسیله پیامبرص اتمام می‌شود یا بوسیله امام؟

ج- حجت خدا جز با امام اقامه نمی‌گردد!.

ثقه شیعه کلینی می گوید: «باب در بیان اینکه حجت خدا بر بندگانش جز بوسیله امام اقامه نمی-گردد». و چهار حدیث در این مورد از اباعبدالله ذکر کرده است، یکی از آن‌ها این است: «اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی شد» [۳۳۵].

و نیز به نام او این افتراء را بسته‌اند که: «اگر آن‌ها نبودند خداوند شناخته نمی‌شد» [۳۳۶].

و مجلسی اضافه کرده است: «و کسی نمی‌دانست خدا را چگونه بپرستد» [۳۳٧].

[۳۳۵] أصول الکافی ج۱/۱۳۸ (کتاب الحجة ح۶ باب أن الأئمة ولاة أمر... [۳۳۶] اصول کافی ۱ / ۱٧٧ – ۱٩۳ . [۳۳٧] بحار الانوار ۳۵ / ۲۸ .