رسوایی کمر شکن شیعه

با وجود این(که ذکر شد) می بینیم بزرگان شیخ و سرور خود (علباء بن ذراع) را مورد تعظیم قرار داده و روایت او از ابوعبدالله را نقل کرده اند مبنی بر اینکه به شیخ علباء گفته: «بهشت را به جای خدا برایت ضمانت کردهایم»!! [۳۲٧].

ومجلسی بابی با این عنوان آورده است: «باب در بیان اینکه ائمه از پیامبران و از همه مردم برترند و از پیامبران و ملائکه و سائر خلق برای آن‌ها پیمان گرفته شده است. و پیامبران الوالعزم به خاطر این الوالعزم شده‌اند که ائمه را دوست می‌داشتند». و در این مورد (۸۸) حدیث آورده و می گوید: «روایات بیشماری در این مورد آمده است و ما فقط تعداد اندکی را در این باب ذکر کردیم» [۳۲۸]!!.

فقط همین نه، بلکه (ادعا می کنند) انبیای الهی جایگاه نبوّت را تنها به سبب ائمه ی رافضه بدست آوردند، همانگونه که این بهتان را به نام ابی عبدالله ساخته اند که گفت: «به خدا سوگند آدم مستحق چنین جایگاهی نبود که خدا او را با دست خود بیافریند و از روح خود در او دمید مگر با ولایت علی، و خدا عیسی بن مریم را نشانه ای برای جهانیان قرار نداد مگر به سبب تواضع و فروتنی برای علی، سپس گفت: خلاصه مطلب اینکه هیچکدام ازخلق خدا اهلیّت نگاه خدا بسوی آن‌ها را نداشته اند جز به سبب بندگی ما»!! [۳۲٩].

و در روایتی دیگر گفت: «...یونس پیامبر از پذیرش ولایت ائمه خودداری کرد، پس خداوند او را در شکم ماهی حبس کرد تا اینکه بدان اعتراف نمود» [۳۳۰].

و امام بزرگشان خمینی می‌گوید: «همانا امام دارای مقامی ستوده‌ و درجه ای والا و خلافت تکوینی است که تمام ذرّات این جهان هستی در برابر سیطره ی آن متواضع هستند، و یکی از ضروریات و بدیهیّات مذهب ما این است که ائمّه دارای آنچنان مقام و جایگاهی هستند که نه فرشته ی مقرّب و نه نبی مرسل بدان دسترسی ندارد» [۳۳۱]!!.

[۳۲٧] رجال الکشی ج۳/۱٧۵ رقم ٧٧ ح۲ (في علباء بن درَّاع الأسدي وأبي بصير) [۳۲۸] بحار الانوار ۲۶ / ۲۶٧ – ۲۶۸ – ۳۱٩ . [۳۲٩] بحار الأنوار ج۲۶/۲٩۴ ح۵۶ . [۳۳۰] بصائر الدرجات الکبرى ص٩۵-٩۶ ح۱ و, بحار الأنوار ج۲۶/۲۸۲ ح۳۴،و [۳۳۱] الحکومة الإسلامیة (ص۵۲ )