صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری گریه برای حسین چهارده قرن است که اسلام را نگه داشت...

گریه برای حسین چهارده قرن است که اسلام را نگه داشته است

س ٧۱- به ادعای بزرگان شیعه چه چیزی در طول چهارده قرن اسلام را حفاظت و از آن پاسداری کرده است؟

ج – امام شیعیان خمینی می گوید: گریه کردن برای سید الشهدا÷ و بر پا داشتن مجالس عزاداری حسینی، اسلام را در چهارده قرن حفاظت کرده است [۲۸٩].

س٧۲- اعتقاد و موضع علمای شیعه در مورد وعید و تهدی‌های خداوند چیست؟

ج– شیخ شیعه مفید گفته: امامیه اتفاق نظر دارند بر این که اهل بدعت همه کافرند، و امام در صورت قدرت داشتن باید از آن‌ها بخواهد که توبه کنند، اگر توبه کردند و از بدعت‌های خود باز گشتند و به راه درست روی آوردند که خوب است، و گر نه امام و حاکم باید آن‌ها را به خاطر ارتداد و برگشتن از ایمان به قتل برساند و هر کسی از آن‌ها بر این بدعت بمیرد اهل دوزخ است [۲٩۰].

بنابراین ابن بابویه شیخ شیعه می‌گوید: در مورد کسی که در چیزی از امور دین با ما مخالفت کند همان عقیده را داریم که در مورد کسی که در همه امور دین با ما مخالفت کرده به آن معتقدیم [۲٩۱].

بنابراین علمای شیعه می گویند: وعید خداوند متوجه مخالفان شیعه. و نیز در مورد کسی که معتقد اعتقاد شیعه باشد عقیده ارجاء دارند، بنابراین روایت کرده اند: روز قیامت حساب شیعیان ما به ما سپرده می شود، کسی که خداوند بر او حقی داشته باشد ما در مورد او داوری می کنیم و خداوند خواسته ما را می پذیرد و هر کسی مردم بر او حقی داشته باشند ما از مردم می خواهیم که حق خود را به خاطر ما ببخشد و به ما بخشیده می شود، و اگر مشکلی بین او و ما باشد ما از همه به گذشت و عفو سزاوارتریم [۲٩۲].

[۲۸٩] ـ روزنامه اطلاعات ایران (ش ۱۵٩۰ ، ۱۶ / ۸ / ۱۳٩٩ هجری ). [۲٩۰] ـ اوائل المقالات، ص ۱۶. [۲٩۱] ـ الاعتقادات، ص ۱۱۶، ن ک الاعتقادات مجلسی، ص ۱۰۰ . [۲٩۲] ـ بحار الانوار مجلسی، ج ۶۸ ٩٩، عیون اخبار الرضا ابن بابویه قمی ملقب به صدوق، ج ۲ / ۶۸ .