شهادت سوّم

س ۶۸ – آیا علمای شیعه اضافه بر شهادتین به شهادت سومی معتقدند؟

ج – بله، و آن شهادت دادن به این که علی ولی الله است، بنابراین در اذان و بعد از نمازهایشان این شهادت را می گویند [۲٧٩]، و آن را به مردگان‌شان تلقین می کنند.

حجّت و مرجع شیعه کلینی از ابی جعفر (حاشا از او) روایت کرده اند که گفت: «به مرده هایتان شهادت لا اله الا الله و ولایت را تلقین کنید» [۲۸۰].

[۲٧٩] ـ وسائل الشیعه حرعاملی، ج ۴ / ۱۰۳ . [۲۸۰] ـ فروع کافی، ج ۱/ ۳۴، و تهذیب الاحکام، ج ۱ / ۲۸ – ۲۸٧، وسائل الشیعه حر عاملی ج ۲ / ۶۶۵.