مفهوم ایمان از دیدگاه شیعه

س۶٧- مفهوم ایمان نزد علمای شیعه چیست؟

ج- بزرگان شیعه ایمان به ائمه اثنی عشر را کل ایمان به حساب می-آورند!!.

ابن مطهّر حلّی می گوید: «امامت یکی از ارکان ایمان است که سبب جاودانی در بهشت و نجات از خشم خداست» [۲٧٧].

و امیر محمّد کاظمی قزوینی گفته است: «قطعاً کسی که به ولایت و امامت علی÷ کفر بورزد، ایمان از حساب او ساقط گردد، و بدین سبب عمل او محو و باطل می‌شود»! [۲٧۸].

[۲٧٧] منهاج الکرامة فی إثبات الإمامة ص۱ ابن مطهر حلی ت٧۲۶ . [۲٧۸] الشیعة فی عقائدهم وأحکامهم ص۲۴ أمیر محمد کاظمی قزوینی.