نزول خداوند به آسمان دنیا

س۶۵- آیا علمای شیعه اعتراف می کنند به صفت نزول و فرود آمدن خداوند به آسمان دنیا، و آیا بر کسانی که این صفت را برای خدا اثبات می کنند چه حکمی می-کنند؟

ج- علمای شیعه نزول خداوند را نفی کرده [۲۶۵] و بر کسانی که این صفت را برای خدا اثبات کنند حکم کفر می-کنند. شیخ معاصر شیعه محمّد بن مظفر می گوید: «هر کس بگوید خداوند به آسمان دنیا فرود می-آید، و یا خود را به اهل بهشت نشان می دهد، و امثال این سخنان را بگوید، مانند کسی است که به خدا کافر شده است، و همچنین هر کس بگوید خداوند روز قیامت خود را به بندگانش نشان می دهد کافر است» [۲۶۶].

[۲۶۵]ـ در مورد انکار نزول الهی به برخی از روایات‌شان در اصول کافی، ج ۱ / ۱۲۵ – ۱۲٧، و بحارالانوار، ج ۳ / ۳۱۱ – ۳۱۴ مراجعه کنید . [۲۶۶]ـ عقاید الامامیه مظفر، ص ۵٩ – ۶۰ .