رؤیت خداوند

س۶۴- عقیده علمای شیعه در مورد دیدن مؤمنان پروردگار متعال را در روز قیامت چیست، و چه حکمی دارند در مورد کسی که معتقد باشد مؤمنان در قیامت خدا را می-بینند؟.

ج- علمای شیعه می گویند: مؤمنان پروردگارشان را در روز قیامت نمی بینند، و روایت کرده اند که اسماعیل بن فضل گفت: از ابا عبدالله جعفر صادق پرسیدم: آیا خداوند در معاد و جهان آخرت دیده می شود؟ گفت: «خداوند پاک و منزّه است، ای ابن الفضل چشم‌ها نمی توانند چیزی را دریابند و ببینند مگر رنگ و کیفیت داشته باشد، و خداوند خالق رنگ ها و کیفیت هاست» [۲۶۰].

و شیخ شیعه حرّ عاملی نفی رؤیت و دیدن خدا در قیامت را از اصول ائمه آنان برشمرده است [۲۶۱].

و شیخ شیعه نجفی حکم به ارتداد هر کسی کرده که برخی صفات را به خدا نسبت دهد، مانند رؤیت و غیره [۲۶۲].

توضیح:

این اعتقاد شیعه دربرگیرنده نفی وجود خداوند متعال است، زیرا آنچه مطلقاً کیفیتی ندارد وجود هم ندارد، و همچنین این روایات با آنچه شیخ شیعه کلینی از ابی عبدالله روایت کرده تناقض دارد، کلینی روایت کرده که ابو عبدالله گفت: «ولی باید برای خدا کیفیتی اثبات کرد که فقط شایسته و سزاوار اوست، و کسی در آن با او مشارکت ندارد، و احاطه نمی شود، و کسی جز او آن را نمی-داند» [۲۶۳].

[۲۶۰]ـ بحارالانوار، ج ۴ / ۳۱ . [۲۶۱]ـ الفصول المهمة فی اصول الائمه حر عاملی، ص ۱۲ . [۲۶۲]ـ کشف الغطاء ص ۴۱٧، اعیان الشیعه، ج ۱ / ۴۴۳ و عقائد الامامیه مظفر، ص ۵٩ . [۲۶۳]ـ اصول کافی، ج ۱/ ۸۵ . ۵– التوحید ابن بابویه قمی، ص ۱۱٧، بحار الانوار ۴ / ۴۴ .