ضربه کمر شکن بر شیعه

امام شیعیان رضا/ را در مورد قرآن پرسیدند، در پاسخ گفت: «قرآن کلام خدا و غیر مخلوق است» [۲۵٩].

[۲۵٩]ـ تفسیر عیاشی، ج ۱ / ۸ .